Scheiden

Icon-Scheiden Scheiden of beëindigen relatie

Bij een scheiding of beëindiging van een relatie moet het pensioen worden gedeeld met de ex-partner. Er zijn twee verschillende pensioenen die u mogelijk  moet delen met uw ex-partner:

  • Ouderdomspensioen: dit is wat u bij Provisum opbouwt voor als u straks stopt met werken of het pensioen dat u al ontvangt als u gepensioneerd bent; en
  • Nabestaandenpensioen: dit is het pensioendat uw partner levenslang van Provisum ontvangt als u komt te overlijden.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of de periode van uw geregistreerd partnerschap. Dit geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of uw geregistreerd partnerschap als u komt te overlijden. Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. Het beëindigen van de relatie moet dan wel gemeld worden bij het pensioenbureau.

U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken over de verdeling van de pensioenen. Daarnaast is het belangrijk dat u en uw ex-partner de verdeling binnen twee jaar na de scheiding aanvragen. Dit kunt u doen door het invullen en opsturen van het formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen van de overheid.

Er zijn twee manieren van verdeling, namelijk:

  1. Verevening: de uitbetaling van het pensioen aan uw ex-partner blijft gekoppeld aan uw pensioendatum;
  2. Conversie: het ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandig recht voor uw ex-partner dat gekoppeld wordt aan zijn of haar pensioendatum. Mogelijk wordt dit in 2019 als standaardverdeling in wetgeving vastgelegd.

Wat moeten u en uw ex-partner zelf doen?

  • Tijdig de scheiding doorgeven: binnen twee jaar na de scheiding moet de verdeling kenbaar gemaakt zijn. Na twee jaar blijft het recht bestaan maar dan moeten u en uw partner het pensioen te zijner tijd  zelf verdelen. De betaling aan uw ex-partner wordt dan niet rechtstreeks door Provisum verzorgd. U kunt de verdeling doorgeven door invulling van het formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen.
  • Afwijkende afspraken doorgeven: als u en uw ex-partner afwijkende afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de verdeling van het pensioen moet u dit doorgeven aan Provisum. Dit kan door middel van toezending van het scheidingsconvenant of het hiervoor genoemde formulier in te vullen en te ondertekenen door u en uw ex-partner.

Lees ook onze brochure over scheiden en pensioen.

 

 

 

Samenwonen – Trouwen

Icon-SamenwonenTrouwenTrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Uw partner heeft dan recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Als u samenwoont of gaat samenwonen heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. De samenleving moet dan wel bij de notaris zijn vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Let op: als u gaat samenwonen of trouwen na pensionering dan komt deze partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen na uw overlijden. Ook niet als u al jaren bij elkaar bent.

 

In dienst

Icon-InDienstAls u in dienst treedt bij C&A of een andere door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon en u bent ouder dan 20 jaar, dan start u met de opbouw van uw pensioen bij Provisum. Mogelijk heeft u elders ook al pensioen opgebouwd. U kunt uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar Provisum. Dit is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen en het beleid dat uw vorige pensioenuitvoerder heeft met betrekking tot waardeoverdrachten.

Als u een waarde wilt overdragen naar Provisum kunt u gebruik maken van het formulier ‘waardeoverdracht’.

 

Werkloos worden

Icon-WerkloosAls u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen -en voor het partnerpensioen en wezenpensioen- goed in kaart brengt.

U hoeft ons overigens niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat krijgen wij van uw werkgever door.

Nabestaandenpensioen bij overlijden

Icon-OverlijdenAls u komt te overlijden komt er een nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen tot uitkering. De volgende partners komen in aanmerking voor het partnerpensioen:

  • de partner met wie u getrouwd bent;
  • de partner met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bij de burgerlijke stand;
  • een ongetrouwde partner met wie u bij een notaris een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt (of tot 27 jaar bij studerende kinderen).

Let op: als u gaat samenwonen of trouwen na pensionering dan komt deze partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen na uw overlijden. Ook niet als u al jaren bij elkaar bent.

De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Met Pensioen

Icon-OuderdomspensioenUw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Provisum is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Standaard gaat het pensioen van Provisum op 67 jaar in. Maar u kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt want de pensioenopbouw stopt eerder en het pensioen moet langer uitbetaald worden. Kijk bij eerder met pensioen als u hier meer over wilt weten.

 

Arbeidsongeschiktheid

Icon-ArbeidsongeschiktAls u arbeidsongeschikt wordt gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en vervalt een eventuele betaling van de maandelijkse pensioenpremie die in mindering wordt gebracht op uw salaris. De voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Verdere informatie treft u aan in de brochure arbeidsongeschiktheid en pensioen.