Provisum

Verhoging dekkingsgraad december 2018

Als u regelmatig onze website bezoekt zult u opmerken dat ondanks de slechte ontwikkelingen op de financiële markten en de daling van de rente, de dekkingsgraad van Provisum is gestegen van 130,3% eind november naar 132,0% eind december 2018. De beleidsdekkingsgraad (= de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) is hiermee stabiel gebleven op 132,5%. De stijging van de maanddekkingsgraad willen we hieronder uitleggen.

De stijging komt doordat we met ingang van december de verplichtingen anders berekenen. De dekkingsgraad wordt berekend door het vermogen van het pensioenfonds te delen door de verplichtingen.

In een formule ziet dat er als volgt uit: vermogen : verplichtingen = dekkingsgraad

Verplichtingen zijn alle huidige en toekomstige pensioenen inclusief de voorziening voor de gegarandeerde indexatie (prijsinflatie tot max. 3%). Deze gegarandeerde indexatie is van toepassing op de voor 2001 opgebouwde pensioenen.

Er heeft dus een wijziging in de berekening van de verplichtingen plaats gevonden en wel op een drietal terreinen:

  1. Gegarandeerde indexatie wordt nu gewaardeerd op 2% in plaats van 3%;
  2. Er wordt nu wel rekening gehouden met de gegarandeerde indexatie voor slapers;
  3. Voorziening voor de uitvoeringskosten is verhoogd.

Ad 1. Provisum ging voor de berekening van de gegarandeerde indexatie van de ingegane pensioenen (opgebouwd voor 2001) uit van een prijsinflatie van 3%. Gebruikelijk in de pensioenwereld is om de prijsinflatie te berekenen op 2%. De accountant heeft Provisum aanbevolen ook deze 2% te hanteren voor de waardering van de gegarandeerde indexatie. Door deze berekening op 2% stijgt de dekkingsgraad met ongeveer 10,5% punt.

Ad 2. Provisum hield bij de berekening van de verplichtingen geen rekening met de gegarandeerde indexatie van de pensioenen van slapers (ex werknemers) opgebouwd voor 2001. Omdat dit volgens de Pensioenwet wel moet, heeft Provisum de berekening van de verplichtingen hierop aangepast. Dit leidt tot een daling van de dekkingsgraad met ongeveer 4% punt.

Ad 3. De kosten van de uitvoering van de pensioenregelingen door Provisum worden door de werkgever betaald. Om de pensioenregelingen te kunnen blijven uitvoeren als de werkgever zou wegvallen, moet een pensioenfonds geld reserveren. Provisum deed dit altijd al maar de accountant vond de voorziening niet toereikend. Provisum heeft nu de voorziening verhoogd dat een daling van de dekkingsgraad met 1,3% punt tot gevolg heeft.

Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld, heeft deze nieuwe manier van berekenen van de verplichtingen geleid tot een verhoging van de dekkingsgraad met ruim 5% punt (10,5 – 4 – 1,3). Hierdoor is de dekkingsgraad eind december 132,0% en de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden) 132,5%.

Gevolgen voor indexatie en premiekorting  

De beleidsdekkingsdekkingsgraad bepaalt of er geïndexeerd kan worden en/of er premiekorting kan worden toegekend. Hiervoor hanteert het bestuur een staffel als leidraad (zie ook bij indexatie). Omdat de dekkingsgraad met 5% wordt verhoogd, worden de grenzen in de staffel die het bestuur als leidraad gebruikt voor indexatie en premiekorting ook met 5% punt verhoogd. Hierdoor kan niet eerder worden geïndexeerd of premiekorting gegeven dan voorheen.

Over bovenstaande wijziging in de berekening van de dekkingsgraad is uitgebreid overleg gevoerd met sociale partners (C&A en OR), het Verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de toezegging in de pensioenregelingen van de gegarandeerde indexatie (prijsinflatie tot een maximum van 3%) niet wordt aangetast door de gewijzigde manier van berekenen van de verplichtingen.

Alle actuele berichten ›