Provisum

Pensioenbericht december 2018

In het pensioenbericht van december 2018 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Terugblik van de voorzitter

Al 75 jaar een goed gezamenlijk pensioen.

Op de valreep van het oude naar het nieuwe jaar is het pensioenakkoord mislukt. Ik hoor u denken: ‘Het pensioenakkoord, wat gaat mij dat aan?’ Dat snap ik, want ondanks alle ophef in de media zult u er op de korte termijn weinig van merken dat er geen akkoord tot stand is gekomen. Waar maken ‘Ze zich dan druk om?’, zult u zich misschien afvragen.

‘Ze’ zijn verschillende partijen: de overheid, werkgevers en de vakbonden. En daarnaast natuurlijk iedereen die in ons land een pensioen opbouwt.
De één vindt dat er individuele pensioenpotjes moeten komen in plaats van een gemeenschappelijke pensioenvoorziening. De ander dat de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen omhoog moet. En jongeren zouden teveel betalen, waardoor er voor hen later geen geld meer in kas is om hùn pensioen van te betalen.

Wat vindt Provisum van deze discussie die in het afgelopen jaar zijn hoogtepunt bereikte? Wij geloven al sinds onze oprichting -dit jaar precies 75 jaar geleden- in een gemeenschappelijke pensioenregeling. Een regeling voor alle werknemers die bij ons zijn aangesloten. Doordat ons fonds uw pensioenpremie heel zorgvuldig belegt, hebben wij voldoende vermogen om nu en waarschijnlijk in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Bovendien hebben wij een regeling voor wie arbeidsongeschikt wordt en is er een nabestaandenpensioen geregeld. Ook in het afgelopen jaar hebben wij u daar regelmatig over geïnformeerd. We zijn er trots op dat we 75 jaar op rij, zo lang als ons fonds bestaat, de pensioenen nog nooit hebben hoeven korten en mee hebben kunnen laten stijgen met de inflatie.

Met de komst van Joost van Engers, die in april van dit jaar het stokje van Ward Linthorst heeft overgenomen, borgen we de kwaliteit voor de toekomst, zoals Ward Linthorst dat 10 jaar lang als directeur van het pensioenbureau ook heeft gedaan. Hij is dit jaar zelf met pensioen gegaan. 2018 was ook voor het Pensioenbericht zelf een spannend jaar. Na de zomer hebben we afscheid genomen van de papieren versie en zijn nu digitaal. U heeft zich in grote getale aangemeld voor de digitale versie en daar willen we u hartelijk voor danken.

Ik wens u prettige feestdagen en tot gauw in 2019,

Gert Jan Pieters, voorzitter


Onze dekkingsgraad en verhoging van uw pensioen in 2019

Eind november stond onze beleidsdekkingsgraad op 132,5%. U weet dat dit betekent dat wij daardoor voldoende vermogen hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Bovendien kunnen wij door deze hoge dekkingsgraad de pensioenen mee laten stijgen met de prijzen. Daarom stijgt het pensioen dat u opbouwt of de pensioenuitkering die u ontvangt in 2019 met 2,1%. De prijsinflatie in 2018 is hiermee volledig gecompenseerd.


Beleggen voor dummies

Provisum stapt uit hedgefondsen en ondertekent IMVB Convenant

In het Pensioenbericht van oktober hebben we aangekondigd minder risicovol te gaan beleggen. Dit doen we in het bijzonder door niet meer te beleggen in hedgefondsen. Dit zijn beleggingsfondsen die met name tot doel hebben om onder alle omstandigheden een positief rendement te behalen door gebruik te  maken van verschillende financiële instrumenten. Hier zitten bepaalde risico’s aan maar maken hedgefondsen ook ondoorzichtig. In de praktijk zijn er hoge kosten verbonden aan hedgefondsen.

Deze kosten drukken het feitelijke rendement. Afgezien van het risico dat gepaard gaat met hedgefondsen en de hoge kosten is ook verantwoord beleggen niet een thema dat leeft bij de hedgefonds managers. Onze conclusie: beleggen in hedgefondsen past niet meer bij Provisum.

Verantwoord beleggen is een onderwerp waaraan door pensioenfondsen steeds meer aandacht wordt gegeven. Met hun beleggingen in bedrijven kunnen pensioenfondsen mogelijk invloed uitoefenen op het beleid van die bedrijven. Daarom heeft Provisum samen met andere pensioenfondsen het  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-) convenant ondertekend. Hiermee laat Provisum zien dat het verdere stappen willen zetten in de praktijk van het maatschappelijk verantwoord beleggen. Zie voor meer informatie ook het artikel op nu.nl.


Uitwerking vraag van de maand november

Hoe lang denkt u later van uw pensioen te kunnen genieten? De meeste mensen die op deze vraag hebben gereageerd, hadden het goed.

Het antwoord was meer dan 15 jaar. De levensverwachting van een 67 jarige man is op dit moment volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 17 en 5 maanden. Vrouwen leven vanaf hun 67e gemiddeld nog 19 jaar en 10 maanden. Maar de deelnemers van Provisum leven gemiddeld nog iets langer. En dus was het juiste antwoord: A, langer dan 15 jaar.


Nieuwe vraag van de maand december

De vraag van de maand december is: Gaat maatschappelijk verantwoord beleggen ten koste van het rendement?

U kunt het antwoord op deze vraag invullen op onze website.


75 jaar Provisum in beeld

Provisum viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Daarom willen we kort samen met u terugblikken. Ons pensioenfonds is in de Tweede Wereldoorlog opgericht.
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd al ad hoc aan bepaalde werknemers, vertrouwenslieden genoemd, een pensioen toegezegd. Daarvoor werd op de balans van C&A een reservering opgenomen.

In de jaren veertig is daar een vaste regeling voor in de plaats gekomen. Maar ook toen werd het daarvoor bestemde geld gewoon in de onderneming gehouden. Tegenwoordig is dat ondenkbaar en moeten onderneming en pensioengelden strikt gescheiden zijn. Dat is namelijk in 1954 bij wet bepaald. Pas toen was er een stichting nodig. Aanvankelijk waren er voor verschillende functies in het bedrijf verschillende pensioenfondsen: Provisum I, II, III en Juvator. Die zijn voor de komst van Jacques van Ofwegen als directeur in 1999 samengevoegd tot de huidige stichting.

De zorg voor een goed pensioen, een pensioen met behoud van koopkracht is nog steeds de missie van Provisum. Al 75 jaar lukt het Provisum om de pensioenen te indexeren. Daar wil Provisum mee doorgaan. Maar een goed inkomen voor later is niet alleen een verantwoordelijkheid van Provisum maar ook van u als deelnemer.

Vraagt u zich daarom regelmatig eens af hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en welk pensioen u kunt verwachten. Informatie hierover is te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. En vraagt u zich ook eens af hoeveel geld u later nodig denkt te hebben. Het Nibud heeft hier een handige rekentool voor ontwikkeld die te vinden is op www.nibud.nl. Zo kunt u inzichtelijk maken of uw inkomen later voldoende is.


Mijn Provisum

U kent het vast wel van het internetbankieren, uw zorgverzekeraar of het winkelen via internet, een eigen account waar u kunt inloggen en waar u al uw persoonlijke gegevens kunt inzien.
Omdat het gaat om persoonlijke gegevens en dus uw privacy, is de beveiliging heel belangrijk. Provisum onderzoekt de mogelijkheden van zo’n eigen pensioenomgeving en van een eigen pensioenplanner. We hopen u in het nieuwe jaar daar meer concrete informatie over te kunnen verschaffen.

Weet u al dat op www.mijnpensioenoverzicht.nl u ook persoonlijke informatie vindt over uw AOW en over het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd? Dus niet alleen het pensioen dat u bij Provisum heeft (opgebouwd).


We waren dit jaar in Zwolle en Nijmegen

Pensioen is het hele jaar door actueel. Maar november is traditioneel de maand waarin we pensioen nog eens extra onder de aandacht brengen. Provisum doet dat door het land in te trekken en u op een C&A vestiging te ontmoeten en te informeren over uw pensioen. Lees hier meer over de laatste bijeenkomsten.


Alle actuele berichten ›